Česky     English     Deutsch

Aktuality Aktuality
Úřední deska Úřední deska
Vyhlášky obce Vyhlášky obce
Dle §106/1999 Sb. Dle §106/1999 Sb.
E-podatelna E-podatelna
Formuláře a vzory Formuláře a vzory
Registr oznámení Registr oznámení
Historie obce Historie obce
Současnost obce Současnost obce
Úřad obce Úřad obce
Kultura Kultura
Zájmová sdružení Zájmová sdružení
Služby Služby
Fotogalerie Fotogalerie
Fotokronika Fotokronika
WEB tržiště WEB tržištěInformace o ochraně osobních údajů
O C H R A N A   O S O B N Í C H   Ú D A J Ů
Dle zákona č. 101/2000 Sb. (§ 18 odst. 1, písm. b), o ochraně osobních údajů, není správce registru povinen podat Úřadu pro ochranu osobních údajů oznámení o zpracování osobních údajů, neboť povinnost zpracovávat osobní údaje vznikla na základě zvláštního zákona, č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů.

Zákon o ochraně osobních údajů v tomto případě stanoví (§ 18 odst. 2), že informace týkající se zpracování osobních údajů (zejména účel zpracování, kategorie osobních údajů, kategorie subjektů údajů a další, viz níže) musí být zveřejněny.

Správce databáze osobních údajů - evidenční orgán
Obecní úřad Přerubenice
Tajemník obecního úřadu
Adresa : Přerubenice 42, Řevničov, 270 54
Identifikační číslo :

Účel zpracování
Vedení Registru oznámení o činnostech, oznámení o majetku a oznámení o příjmech, darech a závazcích (dále jen "registr") dle zákona č. 159/2006 Sb. a evidence osob nahlížejících do registru, dle § 13 odst. 2, 4 a 5 zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů

Kategorie osobních údajů
Adresní a identifikační údaje

Kategorie subjektů údajů
Veřejní funkcionáři dle zákona č. 159/2006 Sb. a každý, kdo v souladu se zákonem č. 159/2006 Sb., písemně požádá o nahlédnutí do registru

Kategorie příjemců údajů:
Každý, kdo v souladu se zákonem č. 159/2006 Sb., písemně požádá o nahlédnutí do registru, a orgány příslušné k řízení a rozhodování o porušení povinností dle zákona č. 159/2006 Sb.

Doba uchování
Po dobu 5 let ode dne skončení výkonu funkce veřejného funkcionáře a 5 let ode dne podání žádosti o nahlížení do registru

Popis opatření k zajištění požadované ochrany osobních údajů podle § 13 zákona č. 101/2000 Sb.
Manuální zpracování: fyzická ochrana dokumentů (trezor), fyzická ochrana objektu prostřednictvím stálé ochrany. Automatizované zpracování: přístupová práva, šifrování dat.
VSTUP DO ADMINISTRACEPowered by Cebra Professional II v19.1© 2003-2019 Obec Přerubenice