Česky     English     Deutsch

Aktuality Aktuality
Úřední deska Úřední deska
Vyhlášky obce Vyhlášky obce
Dle §106/1999 Sb. Dle §106/1999 Sb.
E-podatelna E-podatelna
Formuláře a vzory Formuláře a vzory
Registr oznámení Registr oznámení
Historie obce Historie obce
Současnost obce Současnost obce
Úřad obce Úřad obce
Kultura Kultura
Zájmová sdružení Zájmová sdružení
Služby Služby
Fotogalerie Fotogalerie
Fotokronika Fotokronika
WEB tržiště WEB tržištěInformace o provozu E-podatelny Obce Přerubenice

  Povinně zveřejňované informace dle Nařízení vlády 495/2004 Sb. o elektronickém podpisu a elektronické podatelně

 • Elektronické adresy elektronické podatelny:
  Adresy, které jsou určeny pro příjem veškerých datových zpráv doručovaných Obci Přerubenice, jsou: ObecPrerubenice@seznam.cz

 • Pravidla potvrzování doručení datových zpráv:
  Doručení datové zprávy se odesilateli potvrzuje, pokud je možné z přijaté datové zprávy zjistit elektronickou adresu odesilatele. Součástí zprávy o potvrzení je:
  - zaručený elektronický podpis oprávněného zaměstnance obecního úřadu
  - datum a čas, kdy byla datová zpráva doručena (přijata pracovníkem úřadu)
  - identifikátor datové zprávy přidělený elektronickou podatelnou.
  Pokud potvrzení doručení datové zprávy nedojde, zpráva nebyla doručena.

 • Vzorová datová zpráva:
  Datová zpráva byla doručena elektronické podatelně Obce Přerubenice
  ObecPrerubenice@seznam.cz
  DD/MM/RRRR v HH/MM/SS.
  Identifikátor dokumentu je: XXXXX
  S pozdravem
  E-podatelna Obce Přerubenice
  - příloha: zaručený elektronický podpis oprávněného zaměstnance Obce Přerubenice.

 • Pravidla potvrzování doručení datových zpráv:
  Max. doba uplynutí od doručení zprávy do odeslání potvrzení:
  - v úředních hodinách v pracovních dnech max. 2 hodiny
  - v mimoúředních hodinách max. 7 kalendářních dnů
  Úřední hodiny podatelny:
  STŘEDA: 17:00 - 20:00 hod.

 • Technické parametry přijímaných datových zpráv:
  formát *.txt (prostý text)
  formát *.htm, *.html (hypertextový dokument)
  formát *.rtf (rich text format)
  formát *.doc (soubory softwarového produktu Microsoft Word)
  formát *.xls (soubory softwarového produktu Microsoft Excel)
  formát *.jpg, *.tif, *.gif (grafický formát)
  formát *.pdf (soubory softwarového produktu Adobe Acrobat)
  Datové zprávy jsou přijímány případně i v dalších formátech kompatibilních s MS Office 2000 a vyššími. Pokud je datová zpráva delší než 5 stránek tištěného textu, musí obsahovat průvodní text maximálně v této délce. Datové zprávy jsou elektronickou poštou přijímány pouze do max. celkové velikosti datové zprávy 4MB.

 • Technické parametry fyzických nosičů, na nichž lze předávat datové zprávy:
  Datové zprávy jsou přijímány na 3,5´´disketách zformátovaných pro některý ze standardních systémů souborů (NTFS, FAT), dále na CD-R, CD-RW, DVD-R, DVD+R, případně dalších technických nosičích. V případě pochybností vzneste dotaz na naši e-podatelnu, kde Vám naši pracovníci sdělí, zda jsou technické parametry daného fyzického nosiče akceptovatelné.

 • Postup v případě zjištění výskytu škodlivého kódu u přijaté datové zprávy:
  Datová zpráva, u které byl zjištěn škodlivý kód, není zpracovávána. Pokud z přijaté datové zprávy lze zjistit elektronickou adresu odesilatele, je na tuto adresu zaslán informativní email se zprávou, že doručená zpráva obsahovala virus, a proto není považována za řádně doručenou.

 • Vyřizování dotazů týkajících se provozu elektronické podatelny:
  Vaše dotazy týkající se provozu elektronické podatelny Obce Přerubenice zasílejte na elektronické adresy ObecPrerubenice@seznam.cz nebo prerubenice@prerubenice.cz
  případně na poštovní adresu Obce Přerubenice:
  Obec Přerubenice
  Přerubenice 42
  27054 Řevničov

 • Seznam jmen oprávněných zaměstnanců Obce Přerubenice, kterým byl vydán kvalifikovaný certifikát:
  Ing. Václav Studnička - účetní Obce Přerubenice

 • Seznam právních předpisů, podle kterých je možné vůči Obci Přerubenice činit právní úkony v elektronické podobě a náležitosti těchto úkonů, zejména náležitosti týkající se použití uznávaného elektronického podpisu:
  Zákon č. 71/1967 Sb., o správním řízení v platném znění
  Zákon č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, v platném znění
  Zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění
  Zákon č. 368/1992 Sb., o správních poplatcích, v platném znění
  Zákon č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, v platném znění
  Zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích, v platném znění
  Zákon č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě, v platném znění
  Zákon č. 266/1994 Sb., o drahách, v platném znění
  Zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích, v platném znění
  Zákon č. 247/2000 Sb., o získávání a zdokonalování odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel, v platném znění
  Zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, v platném znění
  Zákon č. 26/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích, v platném znění
  Zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání, v platném znění
  Zákon č. 552/1991 Sb., o státní kontrole, v platném znění
  Zákon č. 106/1998 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění
  Zákon č. 150/2002 Sb., soudní správní řád, v platném znění
  Zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším a jiném vzdělání, v platném znění
  Zákon č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, v platném znění
  Zákon č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, v platném znění
  Zákon č. 359/1999 Sb., o sociálně právní ochraně dětí, v platném znění
  Zákon č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému, v platném znění
  Zákon č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení, v platném znění
  Zákon č. 241/2000 Sb., o hospodářských opatření, v platném znění
  Zákon č. 40/2004 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění

 

Elektronický formulář Obce Přerubenice slouží k snadnému zaslání dotazu, či žádosti na obecní úřad bez e-podpisu: 
 
Jméno a příjmení:
Kontaktní adresa*: Ulice:    
  Obec:    
  PSČ:    
Kontaktní telefon*:
Kontaktní email*:
Předmět obsahu:
Obsah dopisu, či žádosti:
 

Poznámka:
1) *Stačí vyplnit pouze jeden z uvedených kontaktů
VSTUP DO ADMINISTRACEPowered by Cebra Professional II v19.1© 2003-2019 Obec Přerubenice